×

Pedagogisk grunnsyn

I et pedagogisk grunnsyn ligger de verdier og holdninger som setter grunnlaget for alt vi foretar oss i barnehagen. Grunnsynet bygger på de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldene for barnehager.

Barnehagen er en viktig sosialiseringsarena hvor vi ønsker at barna skal få oppleve glede, mestring, trygghet, vennskap og respekt i samspill med andre barn. Vi møter barna med kjærlighet, anerkjennelse og omsorg for å skape trygghet. Vi er der de leker og vi involverer oss i deres lek, samtaler og diskusjoner. Vi mener at barn lærer beste i relasjon med andre barn og der voksne er engasjerte og lyttende. Når barna er trygge leker de mer, byr på seg selv, danner og utvikler vennskap og utfordrer seg selv. Slik ser vi barna lærer og utvikler sosial kompetanse.

Barn er forskjellige og de har ulike meninger og erfaringer. Vår oppgave er å møte barna på deres behov. Hvert barn i barnehagen skal føle at de blir sett, hørt, møtt og forstått. Slik ser vi at vi skaper «gode opplevelser i hverdagen». De voksne i barnehagen ønsker å være gode rollemodeller for barna når det gjelder danning. Barn speiler ofte seg selv i hvordan vi behandler dem. Barna skal bli møtt med gjensidighet og respekt. Vi ønsker å gi barna en positiv barndom slik at de utvikler gode holdninger, omsorg og respekt for andre mennesker, og at de utvikler selvstendighet og får et positivt selvbilde. En fin huskeregel er «alt du vil andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem» (den gylne regel).

Vi er bevisste på å være rettferdige og trygge voksne som setter grenser og som anerkjenner barna. Våre holdninger og verdier preges av humor og glede.

For å møte barna med anerkjennelse og respekt kreves et bevisst forhold til den pedagogikken som føres. Vi bruker mye tid på å reflektere rundt det vi gjør, sier og uttrykker gjennom holdning og kroppsspråk.  Det å ha et bevisst forhold til vårt grunnsyn er en forutsetning for å kunne reflektere og analysere vårt eget pedagogiske arbeid med et kritisk blikk. Endring bør ikke bety at det vi gjorde tidligere var galt, men at føringer i feltet endrer seg, og at det krever en kontinuerlig refleksjon over eget arbeid.  Det er spennende å alltid har noe å strekke seg etter, og at alle som er i organisasjonen, både barn og voksne, er med på å forme den pedagogikken vi fører her og nå.